.tif nach .jpg Konvertierung Stapelverarbeitung

Imagemagick installieren:

sudo apt install imagemagick

Eine Datei konvertieren:

convert file.tif file.jpg

Alle Dateien in einem Ordner konvertieren:

for f in *.tif; do  echo "Converting $f"; convert "$f"  "$(basename "$f" .tif).jpg"; done

Alle Dateien in einem Ordner konvertieren – leserlich:

for f in *.tif
do  
    echo "Converting $f" 
    convert "$f"  "$(basename "$f" .tif).jpg" 
done

Dank an askubuntu.